Disclaimer

Alle gecommuniceerde inhoud is met uiterste zorg geschreven. Dit geldt voor de website, de e-mailnieuwsbrief, whitepapers, klantcases en alle andere communicatie die op onze website te vinden is. Maar vergeet niet dat we mensen zijn, dus we kunnen niet garanderen dat alle informatie volledig, nauwkeurig en actueel is. Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie op onze website of andere door ons gecreëerde content.

De inhoud op deze site is auteursrechtelijk beschermd. De inhoud is alleen bestemd voor de geadresseerde of de websitebezoeker. Voel je vrij om onze inhoud te kopiëren of te gebruiken, maar wees zo vriendelijk om ons als bron te vermelden. En laat het ons weten, want we zijn er trots op dat onze content voor jou van waarde is.

In deze disclaimer wordt het volgende verstaan:
1. de webpagina: iedere webpagina waarin de uitgever een hyperlink naar deze disclaimer opneemt met de intentie deze op die specifieke webpagina van toepassing te laten zijn;

2.de redacteur: de bevoegde redacteur van de webpagina;

3. gebruiken: o.a. laden, inloggen, opvragen, raadplegen, lezen, onderzoeken, beluisteren, bewerken, invullen, verzenden, kopiëren, opslaan, doorzenden, verspreiden, verspreiden aangeboden diensten gebruiken om rechtshandelingen te verrichten (d.w.z. kopen, huren);

4. u: de (vertegenwoordigde) natuurlijke of rechtspersoon die de webpagina gebruikt;

5. de inhoud: onder meer teksten, statische of dynamische afbeeldingen, hyperlinks, geluids- en/of videoclips of fragmenten en/of andere objecten;

6. schade: directe of indirecte schade van welke aard dan ook, zoals verlies van gegevens, zaken, verworven inkomsten, winst of enig ander economisch nadeel.

7. Alle artikelen van deze disclaimer zijn van toepassing op de webpagina. Door gebruik te maken van de webpagina gaat u onvoorwaardelijk akkoord met deze disclaimer.

8. De uitgever spant zich in om de webpagina regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.

9. De uitgever stelt de inhoud van de webpagina AS IS ter beschikking, zonder enige garantie met betrekking tot de deugdelijkheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De inhoud is experimenteel en uitsluitend bedoeld voor privégebruik.

10. De redactie is niet aansprakelijk voor enige schade die is of kan ontstaan in verband met en/of als gevolg van het gebruik van de webpagina of e-mail of door de onmogelijkheid van het gebruik van de webpagina.

11. De redactie kan de webpagina te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen of van internet verwijderen. De redactie is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen van het wijzigen of verwijderen van de webpagina.

12. Inhoud geleverd door een derde partij is niet geheel of gedeeltelijk onafhankelijk beoordeeld, getest, gecertificeerd of geauthenticeerd door de redacteur en daarom geeft de redacteur geen garantie met betrekking tot de inhoud ervan.

13. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele (eigendoms)rechten of een onrechtmatige daad op het gebied van privacy, publicatie, communicatie en andere zaken opleveren. U bent verantwoordelijk voor alle gegevens en verzoeken die u vanaf de webpagina verstuurt.

14. De uitgever behoudt zich het recht voor om u de toegang tot de webpagina of tot bepaalde op de webpagina beschikbare diensten te ontzeggen. Als gevolg hiervan kan de redacteur uw toegang tot de webpagina controleren.

15. U vrijwaart de redactie, haar medewerkers, vertegenwoordigers, licentiehouders, handelspartners en de auteur van deze disclaimer tegen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die een rechtstreeks of indirect gevolg van uw gebruik van de webpagina en/of uw schending van enige wet, regelgeving of rechten van derden.

Hoe duurzaam zijn wij?